Witaj!

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tablica Ogłoszeń: Starożytne Runy
Offline
Polwert
Minister MagiiPosty: 788
Tematy: 119
Gru 2014
677
Slytherin
#1
STAROŻYTNE RUNY

[Obrazek: owlbook11.gif]
Niedostępny
Fear
Na emigracjiPosty: 350
Tematy: 46
Gru 2014
207
Ravenclaw
#2
**Mając przed sobą podręcznik zatytułowany "Oblicze run" uczeń może zapoznać się na stronie piątej z zaproponowanym przez wydawnictwo programem nauczania.**

Zakres podstawowy
program przeznaczony dla klas [OOC: II]

1.1 Normanowie - chronologia wypraw, państwa skandynawskie.
1.2 Normanowie - warsztaty analizy i interpretacji tekstów źródłowych.
1.3 Jak powstały runy? Interpretacja legendy o Odynie.
1.4 Paul Słupecki "Mitologia nordycka" - wprowadzenie.
1.5 Mitologia nordycka - kosmogonia.
1.6 Mitologia nordycka - wojna Asów z Wanami.
1.7 Mitologia nordycka - Ragnarok.
1.8 Mitologia nordycka -warsztaty analizy i interpretacji tekstów źródłowych.
1.9 Podsumowanie wiadomości - Normanowie, mitologia nordycka.
1.10 Sprawdzian wiadomości - Normanowie, mitologia nordycka.

Zakres rozszerzony
program przeznaczony dla klas [OOC: III]

2.1 Pismo - historia, geneza.
2.2 Mezopotamia - narodziny piśmiennictwa.
2.3 Egipt - odłamy piśmiennictwa z nad Nilu.
2.4 Chiny, Indie - rozwój pisma ideograficznego.
2.5 Grecja - od pism linearnych, aż do powstania alfabetu greckiego.
2.6 Natchnione pismo - pismo świętych ksiąg.
2.7 Rzym - narodziny nowożytnego języka, języka łacińskiego.
2.8 Piśmiennictwo - warsztaty analizy i interpretacji tekstów źródłowych.
2.9 Podsumowanie wiadomości - piśmiennictwo.
2.10 Sprawdzian wiadomości - piśmiennictwo.
3.1 Alfabety runologiczne - charakterystyka i chronologia.
3.2 Typy run - runa osobista.
3.3 Typy run - runa partnerska.
3.4 Typy run - runa urodzeniowa i runa podpisu.
3.5 Modyfikacje run.
3.6 Modyfikacje run - ćwiczenia.
3.7 Poetyka runiczna - wybrane utwory.
3.8 Neumy - forma notacji muzycznej.
3.9 Podsumowanie wiadomości - runologia rozszerzona.
3.10 Sprawdzian wiadomości - runologia rozszerzona. 
Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.

Winston Churchill
Niedostępny
Fear
Na emigracjiPosty: 350
Tematy: 46
Gru 2014
207
Ravenclaw
#3
**Znajdując się pod dębową tablicą, umieszczoną na przeciwko sali Starożytnych Run można zauważyć świeże ogłoszenie.**

[Obrazek: CE92xbZ.jpg]
STAROŻYTNE RUNY

§1 Harmonogram zajęć
a) Klasy II
Poniedziałek, godzina 18:00
b) Klasy III
Sobota, godzina 18:00
Sobota, godzina 19:00
c) Konsultacje przedmiotowe
Niedziela, godzina 18:00
d) Klub Starożytnych Run
Niedziela, godzina 20:00

§2 Procentowe ujęcie punktacji na daną ocenę z krótkich prac kontrolnych oraz dużych prac kontrolnych
0%-50% - Troll
51%-60% - Okropny
61%-79% - Nędzny
80%-94% - Zadowalający
95%-100% - Powyżej Oczekiwań
100% poprawnych odpowiedzi oraz poprawnie wykonane zadanie dodatkowe - Wybitny

§3 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia
a) odpowiedzi ustne;
b) krótkie prace kontrolne, tzw. kartkówki;
c) duże praca kontrolne, tzw. prace klasowe;
d) aktywność na zajęciach;
e) wypracowania domowe;
f) przygotowanie do zajęć;
g) praca semestralna;
h) nietypowe formy pracy ucznia.

§4 Odpowiedzi ustne
Ocena z tej kategorii liczona jest z wagą 2. W ocenie za odpowiedź ustną nauczyciel uwzględnia: zgodność wypowiedzi z tematem, zakres merytoryczny (wiedza), kompozycję wypowiedzi, stosowanie ze zrozumieniem terminów z zakresu runologii, umiejętność połączenia wiedzy z materiałami źródłowymi (teksty, mapa, etc.). Pytania nauczyciela obejmują materiał co najwyżej trzech ostatnich tematów (za wyjątkiem lekcji powtórzeniowej). Wypowiedź na bieżącej lekcji (aktywność) może być podstawą do wystawienia oceny z odpowiedzi ustnej.

§5 Kartkówki
Ocena z tej kategorii liczona jest z wagą 3. Krótkie prace kontrolnie nie muszą być zapowiadane; obejmują materiał, co najwyżej trzech ostatnich tematów. W semestrze (OOC: 5 tygodni) nauczyciel może przeprowadzić maksymalnie 5 kartkówek. Ilość i zakres pytań musi być tak dobrany, by czas przewidziany na pisemną odpowiedź nie przekraczał 15 minut, a kartkówka może się składać maksymalnie z pięciu pytań. Nauczyciel sprawdza, ocenia i oddaje kartkówkę w ciągu tygodnia. Uczeń jedynie może poprawić ocenę Troll, uzyskaną z kartkówki. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania z krótkiej pracy kontrolnej.

§6 Prace klasowe
Ocena z tej kategorii liczona jest z wagą 4. Prace klasowe są zapowiadane z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Uczeń musi być poinformowany o zakresie materiału przewidzianego na dużą pracę kontrolną. Możliwe są różne formy dużej pracy kontrolnej: test uzupełnień, test wyboru, wypowiedź pisemna na dany temat lub inna forma. Czas na napisanie dużej pracy pisemnej to jedna godzina lekcyjna, tj. 45 minut. Nauczyciel sprawdza, ocenia i oddaje sprawdzian w ciągu 2 tygodni. W semestrze (OOC: 5 tygodni) nauczyciel może przeprowadzić maksymalnie 3 prace klasowe. Jeżeli uczeń był nieobecny na dużej pracy pisemnej z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo napisać go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jednak, gdy nieobecność na pracy klasowej jest nieusprawiedliwiona uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu 14 dni na konsultacjach przedmiotowych. Ocena z dużej pracy pisemnej podlega poprawie, poprawić ocenę można na trzy sposoby: bezpośrednia rozmowa, praca pisemna lub przeprowadzenie lekcji, wybór poprawy ustala uczeń z nauczycielem. Ocenę z pracy klasowej można poprawić tylko jeden raz. Każda ocena, nawet ocena Troll, otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania z dużej pracy klasowej.

§7 Aktywność na zajęciach
Ocena z tej kategorii liczona jest z wagą 1. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusy (+), konsekwencją braku pracy na lekcji są minusy (-). Na jednej lekcji można dostać więcej niż jeden plus, a także więcej niż jeden minus. Pięć zdobytych plusów (+) powodują ocenę Powyżej Oczekiwań. Trzy minusy (-) powodują ocenę Troll. Za niewykonanie polecenia nauczyciela w czasie lekcji (np. niewykonanie ćwiczenia pisemnego, nieprzygotowanie wypowiedzi ustnej na dany temat, et cetera) również uczeń otrzymuje ocenę Troll. W sytuacji, gdy nie rozumie polecenia lub ma problemy z jego wykonaniem, powinien zgłosić to nauczycielowi. Po upływie czasu przeznaczonego na dane ćwiczenie nie będą brane pod uwagę żadne wyjaśnienia.

§8 Wypracowania domowe
Ocena z tej kategorii liczona jest z wagą 1. Wypracowania dotyczą tylko jednego tematu. Maksymalnie w semestrze (OOC: 5 tygodni) może być zadanych 5 prac domowych. Wszystkie wypracowania domowe są oceniane, nie można jednak otrzymać z nich oceny Wybitnej. 

§9 Przygotowanie do zajęć
Ocena z tej kategorii liczona jest z wagą 1. Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji w semestrze (OOC: 5 tygodni), jeśli ma dwa razy w tygodniu zajęcia ze Starożytnych Run. Uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowanie do lekcji w semestrze (OOC: 5 tygodni), jeśli ma jeden raz w tygodniu zajęcia ze Starożytnych Run. Niewykorzystane nieprzygotowania przechodzą na drugi semestr. Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji w następujących przypadkach: 
- uczeń jest nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej;
- uczeń nie odrobił pracy domowej. 

§10 Praca semestralna
Ocena z tej kategorii liczona jest z wagą 3. Temat pracy wybiera uczeń z nauczycielem, jest on ustalany na początku semestru, wtedy też podawany jest termin oddania pracy. Ocenie podlega wartość merytoryczna i staranność wykonanej pracy. Nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania z pracy semestralnej. Ocena z pracy semestralnej nie podlega poprawie.

§11 Nietypowe formy pracy ucznia
Ocena z tej liczona jest z wagą 2. Jest to forma dodatkowej pracy dla zainteresowanych uczniów. Przez tą kategorię należy rozumieć zadania konkursowe, referaty dodatkowe, opracowania problemowe, olimpiady, prowadzenie lekcji, czy też projekty. 

§12 Organizacja pracy na lekcji
- jedna godzina zajęć ze Starożytnych trwa 45 minut;
- dopuszczalne są jedynie 5-minutowe spóźnienia, późniejsze skutkują wzięciem spóźnionego ucznia do odpowiedzi ustnej;
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest nieobowiązkowe, zakres notatek jest całkowitym interesem ucznia;
- jeżeli uczeń chce coś powiedzieć na zajęciach, powinien zgłosić się, unosząc rękę;
- warunkiem dopuszczenia ucznia do egzaminu ze Starożytnych Run jest frekwencja, która powinna wynosić minimum 50% obecności na zajęciach oraz średnia ważona ocen, która winna wynosić minimum 2.51.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym PSO rozstrzyga nauczyciel przedmiotowy.

Podpisano:
[Obrazek: rW5715U.png]
Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.

Winston Churchill
Niedostępny
Fear
Na emigracjiPosty: 350
Tematy: 46
Gru 2014
207
Ravenclaw
#4
[Out Of Character]
Poniżej zamieszczam link do dziennika lekcyjnego Starożytnych Run.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą zobaczyć ten link Zarejestruj się]
Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.

Winston Churchill
Niedostępny
Fear
Na emigracjiPosty: 350
Tematy: 46
Gru 2014
207
Ravenclaw
#5
**Na tablicy ogłoszeń pojawiła się nowa fiszka.**

Drodzy uczniowie,
na ostatnich zajęciach ustaliliśmy zagadnienie prac semestralnych. Abyście pamiętali o nich, 
postanowiłem wywiesić poniższą rozpiskę . 
Klasy [OOC: II] mają wykonać pracę semestralną związaną z mitologią nordycką. Na wykonanie pracy uczniowie mają cztery miesiące [OOC: są to cztery tygodnie, czyli czas do 13 marca br.].
Klasy [OOC: III] mają wykonać pracę semestralną związaną z dowolnym temat runologii (może być to zastosowanie run we wróżbiarstwie, mitologia nordycka, alfabety runiczne etc.). Na wykonanie pracy uczniowie mają cztery miesiące [OOC: są to cztery tygodnie, czyli czas do 11 marca br.].
Życzę powodzenia przy pisaniu pracy.

Podpisano:
[Obrazek: rW5715U.png]
Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.

Winston Churchill
Offline
bogo36
Nauczyciel Starożytnych Run


Pracownik Hogwartu

Posty: 324
Tematy: 38
Gru 2014
115
Gryffindor
#6
**Na tablicy pojawiła się kartka.**
Oceny z pracy na lekcji:
Nathan Dreck [BaQu] Gryffindor Wybitny
Quincy Avory [Garberekk] Slytherin Wybitny
Lynn Dragovich [Kya] Hufflepuff Wybitny

Pozdrawiam
Mike Johansen
Offline
bogo36
Nauczyciel Starożytnych Run


Pracownik Hogwartu

Posty: 324
Tematy: 38
Gru 2014
115
Gryffindor
#7
**Na tablicy pojawiła się kartka:**
Z powodu wyjścia do Teatru zajęcia dla klas 5 [OOC: 2] są odwołane z Run. Informacja potrzebna by uczniowie nie stali pod salą.Cieszcie się chwilą wolnego!
Pozdrawiam
Mike JohansenSkocz do:


Użytkownicy przeglądający ten temat 1 gościPolskie tłumaczenie © 2007-2017 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.
Theme by XSTYLED modified by Hapel Dev Team © 2015-2017.